Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en financiële stand van zaken.  De Raad van Toezicht heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance

Raad van Toezicht Marres
Ronald Philippart | voorzitter
Rob Stevens | vice-voorzitter
Roberto Lanckohr
Noor van Putte
Laurie Cluitmans
Hans Bongartz
Arsine Nazarian

Het beloningsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht luidt momenteel als volgt: De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze ontvangen voor hun werkzaamheden slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.